Oferta

Styl-Bet

Pro­du­cent ele­men­tów ma­łej ar­chi­tek­tu­ry z bo­ga­tą ofer­tę wy­ro­bów słu­żą­cych funk­cjo­nal­ne­mu za­go­sp­da­ro­wa­niu te­re­nów ze­wnętrz­nych.

Spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji be­to­no­wych pre­fa­bry­ka­tów z od­sło­nię­tą war­stwą kru­szyw mi­ne­ral­nych na ba­zie żwi­rów i gry­sów mar­mu­ro­wych w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go.

Ofe­ro­wa­ne wy­ro­by od­zna­cza­ją się wy­so­ką ja­ko­ścią oraz trwa­ło­ścią, co po­twier­dza­ją opi­nie Klien­tów.

W ofercie tego producenta mogą państwo znaleźć produkty takie jak:

  • ogrodzenia
  • schody i stopnie
  • donice, kwietniki
  • pale parkingowe
  • ławki, siedziska
  • kosze uliczne
  • płytki

Do strony producenta